Chứng nhận bạc miếng

Sản phẩm Bạc Mặt Trăng được Trung tâm kỷ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng chứng nhận chất lượng sản phẩm đạt chuẩn 99.99% hàm lượng bạc.


Hotline: 091.676.81.90